Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje KIDY.eu taisyklės

Šiose Taisyklėse naudojamos sąvokos:

Pardavėjas – juridinis asmuo, kurio prekės parduodamos internetinėje parduotuvėje „KIDY.EU“ vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą. Pardavėjo, su kuriuo sudaroma atitinkamos prekės pirkimo-pardavimo sutartis vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, rekvizitai nurodomi Prekių užsakyme.
KIDY.EU – internetinė parduotuvė, esanti adresu www.kidy.eu, kurioje yra parduodamos Pardavėjų prekės ir kurį administruoja Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Klaipėdos filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB "SK Procoding", juridinio asmens kodas 302704006, registruotos buveinės adresas Kretingos g. 11-51, Klaipėda, telefonas +370 (615) 22216. KIDY.EU šiose Taisyklėse taip pat suprantamas kaip Pardavėjas jo parduodamų prekių atžvilgiu.
Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.
Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje kidy.eu taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui KIDY.EU ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
Paskyra – Pirkėjo www.kidy.eu naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi KIDY.EU rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra (account).
Privatumo politika – KIDY.EU patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis KIDY.EU. Prieš įsigyjant prekes ir sudarant sutartį, Pirkėjas turėtų atidžiai susipažinti su KIDY.EU taikoma asmens duomenų tvarkymo politika.
Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal šias Taisykles.
Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Prekės iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme.

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis ir tęsiant registraciją arba užsakymą), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, asmens duomenų apsauga bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu KIDY.EU susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo KIDY.EU puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.
2.2. KIDY.EU nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad KIDY.EU patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.
2.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma KIDY.EU duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes KIDY.EU šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su KIDY.EU, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pirkėjui pristatoma visos užsakymo siuntos arba Pirkėjas atsiima prekes ir 4.6.Taisyklių punkte numatyta tvarka grąžina prekę/-es, įsigytas pagal sudarytą sutartį.
3.3. Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 217 ir 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 4-243 punktą pirkėjas negali grąžinti prekių šiais atvejais:
3.3.1. parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius;
3.3.2. fotografijos ir kinematografijos;
3.3.3 spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės;
3.3.4. audinius;
3.3.5. kiliminę grindų dangą, išskyrus kilimus ir kilimėlius;
3.3.6. vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius;
3.3.7. kūdikių drabužėlius;
3.3.8. pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius;
3.3.9. siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius;
3.3.10. liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius;
3.3.11. perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus ir jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją;
3.3.12. mašinas ir mechaninius įrenginius;
3.3.13. elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus;
3.3.14. antžeminio transporto;
3.3.15. laivus, valtis ir plaukiojančius;
3.3.16. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus;
3.3.17. laikrodžius;
3.3.18. muzikos instrumentus;
3.3.19. ginklus ir šaudmenis;
3.3.20. baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus;
3.3.21. žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;
3.3.22. jei grąžinamos prekės, kurios buvo pagamintos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas;
3.3.23. maisto prekių, jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudotis terminas;
3.3.24. prekių, kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų savybes, įskaitant greit gendančius produktus ir produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs;
3.3.25. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos respublikos įstatymus.
3.4. Prašymą/skundą dėl KIDY.EU įsigytos prekės gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, elektroniniu paštu: [email protected], tel. +370 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, interneto svetainė: www.vvtat.lt). Prieš pateikdamas prašymą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Pirkėjas pirmiausia privalo raštu kreiptis į KIDY.EU, nurodydamas savo reikalavimą.

4. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis KIDY.EU, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
4.6. Jei Pirkėjas nusprendžia atsisakyti tinkamos kokybės prekių, nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba pristatyti prekes Pardavėjui. Šiuo atveju visos siuntimo ir pristatymo išlaidos tenka Pirkėjui.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
5.3. KIDY.EU turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 6 (šešis) mėnesius.
5.4. KIDY.EU turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

6. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir KIDY.EU nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis KIDY.EU teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, arba Pardavėjui neturint alternatyvos pasiūlymo, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas.
6.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
7.1. Prekių kainos KIDY.EU nurodomos Europos Sąjungos eurais (€) JAV doleriais ($), Rusijos Federacijos rubliais (₱).
7.1.1. Pirkėjas gali pasirinkti jam dėl atsiskaitymo tinkama valiuta, bet visais atvejais, užsakymo apmokėjimui galioja tik Eurais nurodytos kainos, o Euro ir užsienio valiutų santykiai formuojami kiekvieną dieną pagal Europos Centrinio Banko ir Lietuvos banko skelbiamus Euro ir užsienio valiutų santykius.
7.1.2. KIDY.EU pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams, taip pat tais atvejais kai gamintojas / tiekėjas keičia prekių kainodarą.
7.2. Apie priimtą užsakymą Pirkėjas informuojamas patvirtinimo laišku, kuris siunčiamas į jo elektroninį paštą. Po prekės patikrinimo ir pristatymo kainos apskaičiavimo (jei to reikia), Pirkėjas gauna elektroninį laišką, kuriame nurodoma galutinė užsakymo kaina.
7.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
7.3.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, ar tiesiog pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į KIDY.EU banko sąskaitą.
7.3.2. Apmokėjimas kreditine kortele ar pasinaudojus Paypal arba Paysera paslauga – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į KIDY.EU banko sąskaitą.
7.4. Atsiskaitydamas 7.3.1 ir 7.3.2. punktuose numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Iki apmokėjimo už užsakymą prekės nėra rezervuotos. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
7.5. Jeigu apmokėjimas gautas darbo dieną iki 12 val., ši diena skaičiuojama kaip pirma užsakymo vykdymo diena. Jeigu apmokėjimas gautas po 12 val. (taip pat savaitgaliais ar švenčių dienomis), tuomet pirma užsakymo vykdymo ir prekių pristatymo diena yra sekanti darbo diena.

8. Prekių pristatymas
8.1. Prekes pristato AB „Lietuvos paštas“, „LP EXPRESS“ arba „DPD“ siuntų savitarnos terminalai arba kurjeris.
8.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
8.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente ar atsiėmus siuntą iš pašto skyrio, savitarnos terminalo ar kurjerio, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
8.6. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Pristatymas“ puslapyje.
8.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių pristatymo ir grąžinimo Pardavėjui išlaidas.
8.8. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai KIDY.EU turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
8.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių.
8.10. Jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas ir Pardavėjas išsiunčia daiktus Pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo priima daiktus.

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
9.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, remontas atliekamas nemokamai (išskyrus, jei yra teisės aktuose numatytos Pardavėjo atsakomybę šalinančios aplinkybės). Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
9.2. Kiekvienos KIDY.EU parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad KIDY.EU esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.
9.5. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
9.6. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugas, jam nustato teisės aktai.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas
10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.228¹º ir 6.228¹¹ straipsniuose nustatyta tvarka.
10.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių atsiėmimo arba pristatymo jam dienos (terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pirkėjui pristatoma visos užsakymo siuntos), informuodamas apie tai Pardavėją 3.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.
10.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
10.4. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats Pardavėjo nurodytu adresu arba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
10.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei KIDY.EU teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

12. Apsikeitimas informacija
12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13. Asmens duomenų apsauga
13.1. 13 punkte numatytos asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklės taikomos visiems asmens duomenims, kuriuos Pardavėjui pateikia Pirkėjas arba kuriuos Pardavėjas surenka ir tvarko Pirkėjui naudojantis KIDY.EU internetine svetaine.
13.2. Pardavėjas gerbia Pirkėjo ir kitų KIDY.EU internetinės svetainės lankytojų privatumą ir saugo jų asmens duomenis, kurie yra pateikiami Pardavėjui ir kuriuos Pardavėjas surenka, taip, kaip nurodyta šiose Taisyklėse, kuriose paaiškinama, kodėl Pardavėjas renka asmens duomenis ir kaip juos naudoja.
13.3. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių KIDY.EU, gali tai padaryti užsiregistravęs šiose internetinėse svetainėse arba pirkdamas be registracijos.
13.4. Pirkėjas, tiesiogiai registruodamasis KIDY.EU internetinėje svetainėje turi įvesti savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles tuo pačiu patvirtina, jog yra informuotas bei sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
13.5. Pirkėjas KIDY.EU internetinėje svetainėje pateikia šiuos prekių užsakymui įvykdyti būtinus asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gavėjo (pristatymo) adresas.
13.6. Pardavėjas patvirtina, jog šie asmens duomenys, bus naudojami prekių pardavimo KIDY.EU ir prekių pristatymo tikslais. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas.
13.7. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad šie asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 13.6. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.
13.8. Pirkėjas, pageidaudamas gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, turi nurodyti savo el. pašto adresą ir telefono numerį registracijos formoje arba prekių užsakymo metu. Pirkėjas gali nurodyti kokia informacija apie prekes ir pasiūlymus jį domina – šie duomenys taip pat bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.
13.9. Pirkėjas bet kuriuo metu turi teisę atšaukti savo sutikimą naudoti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais susiekę su Pardavėju elektroniniu paštu.
13.10. Visus Pirkėjo bei kitų KIDY.EU internetinės svetainės lankytojų duomenis Pardavėjas saugo ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.
13.11. Pirkėjo duomenys prekių pardavimo KIDY.EU tikslais saugomi ir naudojami 10 metų po pirkimo pardavimo sutarties sudarymo.
13.12. Pirkėjo bei kitų KIDY.EU internetinės svetainės lankytojų duomenys tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais saugomi ir naudojami 3 metus nuo paskutinio apsipirkimo KIDY.EU internetinėje svetainėje arba trumpiau, jei gaunamas Pirkėjo ar kitų KIDY.EU internetinės svetainės lankytojų prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.
13.13. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo, Pardavėjo internetinio puslapio ar duomenų bazių, įrangos administravimo, ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymų siuntimu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
13.14. Pardavėjas duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
13.15. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
13.16. Pirkėjas turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:
13.16.1. teisę pačiam ištaisyti savo asmens duomenis savo paskyroje arba šią teisę įgyvendinti kreipiantis į Pardavėją;
13.16.2. prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą;
13.16.3. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
13.16.4. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
13.16.5. teisę atšaukti sutikimą;
13.16.6. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
13.17. Pirkėjas gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamasis į Pardavėją elektroniniu paštu adresu.

14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.